STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO
2018-06-08, 14:23:41
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - taka jest nazwa rozporządzenia znanego pod skrótem RODO. Rozporządzenie to warte jest uwagi choćby ze względu na kary jakie przewiduje za naruszenie np. obowiązków administratora,...


WIĘCEJ
Nowe odsetki ustawowe
2015-01-09, 09:50:42
W dniu 17 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1858). Na mocy omawianego rozporządzenia zmieniona została wysokość odsetek ustawowych, których wysokość obniżona została z 13% do 8% w stosunku rocznym. Omawiana zmiana ma istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego, a w szczególności sporów pomiędzy wierzycielami a dłużnikami o zapłatę należnych sum pieniężnych,...


WIĘCEJ
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie podstaw wnoszenia zażaleń
2014-04-03, 16:48:34
W dniu 3 kwietnia 2014 r., w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 435 opublikowana została ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa nowelizująca wprowadza zmianę w art. 394 par. 1 pkt 9 K.p.c. i w art. 394(2) par. 1 K.p.c. Zmiana dotycząca art. 394 par. 1 pkt 9 K.p.c. ma na celu umożliwienie składania zażaleń do sądu drugiej instancji na postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...


WIĘCEJ
Ogłoszenie tzw. "ustawy o izolacji groźnych przestępców"
2014-01-08, 14:16:58
W dniu 7 stycznia 2014 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 24 została opublikowana ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Celem uchwalenia ustawy było zabezpieczenie społeczeństwa przed przestępcami, którym w 1989 roku zamieniono orzeczoną karę śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności (ówczesny kodeks karny nie przewidywał...


WIĘCEJ
Anonim naruszający w internecie prawa osób trzecich może być ujawniony przez administratora jego danych osobowych
2013-12-07, 08:50:16
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r., (sygn. akt I OSK 1666/12) wyraził pogląd, że istnieje prawna możliwość skutecznego domagania się, przez podmioty niebędące organami państwowymi, dostępu do danych osobowych administrowanych przez serwis internetowy. Do tej pory administratorzy systemów internetowych odmawiali podmiotom prywatnym udsotępnienia administrowanych przez nich danych osobowych, powołując się na przepis...


WIĘCEJ
Emeryci uzyskali należne im świadczenia
2013-11-17, 23:51:32
Dzięki wsparciu naszej Kancelarii grupa emerytowanych nauczycieli byłego Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence (woj. wielkopolskie) uzyskała należne im świadczenia wypoczynkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Wskazana jednostka dydaktyczna przejęła, zgodnie z art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą...


WIĘCEJ
Dostosowanie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2013-11-15, 12:11:53
W Sejmie trwają prace nad Senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy 1899), celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt SK 30/09), stwierdzającego niezgodność art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm) z Konstytucją RP. Trybunał orzekł, że...


WIĘCEJ
Ogłoszenie przepisów dotyczących "Mieszkania dla młodych"
2013-11-12, 14:12:37
W dniu 8 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1304 została opublikowana ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat wsparcia finansowego w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, ponadto ustawa reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części...


WIĘCEJ
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła