STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

Anonim naruszający w internecie prawa osób trzecich może być ujawniony przez administratora jego danych osobowych
2013-12-07, 08:50:16
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r., (sygn. akt I OSK 1666/12) wyraził pogląd, że istnieje prawna możliwość skutecznego domagania się, przez podmioty niebędące organami państwowymi, dostępu do danych osobowych administrowanych przez serwis internetowy.

Do tej pory administratorzy systemów internetowych odmawiali podmiotom prywatnym udsotępnienia administrowanych przez nich danych osobowych, powołując się na przepis art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), wskazując, że niniejszy przepis stanowi normę szczególną w stosunku do art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorzy wskazywali, że skoro art. 18 ust. 6 u.ś.u.d.e. przewiduje, że usługodawca powinien udzielić informacji o przetwarzanych przez siebie danych osobowych tylko organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, to takie brzmienie omawianego przepisu wyłącza stosowanie szerszego zakresowo art. 23 u.o.d.o., który daje możliwość żądania udostępnienia danych osobowych także innym, niż organy państwa, podmiotom.

We wspomnianym powyżej uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził, że: "Obecnie obowiązujący stan prawny pozwala na wysnucie wniosku, iż w ramach obowiązującego prawa można domagać się ujawnienia danych, jakie zgromadził administrator serwisu internetowego poprzez stosowanie mniej restrykcyjnej ustawy niż u.ś.u.d.e., czyli u.o.d.o., a konkretniej art. 23 tej ustawy (poprzez przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie), ale pod pewnymi warunkami. Warunkami tymi są proporcjonalność środków i celów oraz równowaga pomiędzy ochroną różnych dóbr: wolności wypowiedzi i prawa do ochrony dóbr osobistych. Podmiot żądający udostępnienia danych osobowych musi swoje stanowisko uzasadnić.". Naczelny Sąd Administracyjny stanął zatem na stanowisku, że również podmioty prywatne, które zamierzają dochodzić swoich praw w sądzie, a dla podjęcia tego działania niezbędne jest uzyskanie przez nich dostępu do danych osobowych administrowanych przez serwis internetowy (w szczególności nr IP komputera), posiadają takie uprawnienie, o ile są w stanie uzasadnić, że ujawnienie danych jest im niezbędne do dochodzenia swych praw.

POWRÓT

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła