STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

Dostosowanie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2013-11-15, 12:11:53
W Sejmie trwają prace nad Senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy 1899), celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt SK 30/09), stwierdzającego niezgodność art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm) z Konstytucją RP. Trybunał orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewiduje zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa.

Procedowany projekt przewiduje nowe brzmienie w/w artykułu poprzez dodanie w jego treści postanowienia, że zwrot całej uiszczonej opłaty nastąpi z urzędu także w sytuacji uwzględnienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego w sprawie w której postępowanie wszczęto z urzędu.

POWRÓT

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła