STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie podstaw wnoszenia zażaleń
2014-04-03, 16:48:34
W dniu 3 kwietnia 2014 r., w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 435 opublikowana została ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa nowelizująca wprowadza zmianę w art. 394 par. 1 pkt 9 K.p.c. i w art. 394(2) par. 1 K.p.c. Zmiana dotycząca art. 394 par. 1 pkt 9 K.p.c. ma na celu umożliwienie składania zażaleń do sądu drugiej instancji na postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zmiana w art. 394(2) par. 1 K.p.c., ma na celu umożliwienie składania zażaleń na postanowienia sądu drugiej instancji, w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, do innego składu tego sądu.

Przedmiotowa nowelizacja stanowi dostosowanie obowiązującego prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt SK 20/11). Do tej pory treść art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c. nie potwierdzała wprost prawa do zainicjowania kontroli instancyjnej w razie wydania przez sąd pierwszej instancji postanowienia odnoszącego się do kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, niemniej w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego przyjmowało się istnienie takiego uprawnienia.

Inaczej wygłądała sytuacja w odniesieniu do zaskarżania postanowień sądu drugiej instancji w zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Orzecznictwo stało na stanowisku, że brak jednoznacznego wskazania takiego uprawnienia uniemożliwia zaskarżenie postanowienia sądu drugiej instancji do innego składu tego sądu.

Przedmiotowa nowelizacja usuwa wskazaną powyżej lukę i przyznaje prawo do składania stosownych zażaleń na postanowienia sądów zarówno pierwszej jak i drugiej instancji.

POWRÓT

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła