STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Aktualności

Ogłoszenie przepisów dotyczących "Mieszkania dla młodych"
2013-11-12, 14:12:37
W dniu 8 listopada 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1304 została opublikowana ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat wsparcia finansowego w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, ponadto ustawa reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Zgodnie z przepisami omawianej ustawy dofinansowanie wkładu własnego (środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania) może zostać udzielone w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone jeżeli nabywca złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat; do dnia nabycia mieszkania nie był właścielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; do dnia nabycia mieszkania nie był osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielm lub współwłaścicielm budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie warunek związany z ukończeniem 35 roku życia dotyczy młodeszego małżonka zaś pozostałe w/w warunki dotyczą obu małżonków.

Oprócz powyżej wskazanych regulacji ustawa zawiera szereg innych przepisów szczegółowo regulujących zasady udzielania dofinansowania wkładu własnego, w szczególności maksymalną powierzchnię użytkową mieszkania, którego dotyczy dofinansowanie wkładu własnego jak również wysokość tego dofinansowania.

Większość przepisów przedmiotowej ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 8 listopada 2013 r.


POWRÓT

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła