STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Zakres Usług

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno osób fizycznych jak i spółek prawa handlowego.

Zapewniamy w szczególności:
 • tworzenie i opiniowanie umów;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa;
 • bieżącą obsługę korporacyjną;
 • windykację należności od dłużników;
 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych;
 • reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej;
 • pomoc prawną w trakcie negocjacji z kontrahentami.
WIĘCEJ
Zasady ustalania wynagrodzenia
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem i jest uzależniona w szczególności od rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz terminów związanych z realizacją danej sprawy.

Stosujemy następujące sposoby rozliczania wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej:
 • wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe (ustalane jest w oparciu o przewidywany nakład pracy w miesiącu na danego Klienta; oferta skierowana jest w szczególności dla przedsiębiorców);
 • wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową (ustalane jest w oparciu o liczbę faktycznie przepracowanych godzin na rzecz Klienta; oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej);
 • wynagrodzenie w oparciu o system mieszany (ustalane jest w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe oraz – w razie przekroczenia liczby godzin uwzględnionych w ryczałcie – w oparciu o stawki godzinowe; oferta skierowana jest w szczególności dla przedsiębiorców);
 • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy (ustalane jest z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz z uwzględnieniem przewidywanego nakładu pracy i rodzaju sprawy);
 • wynagrodzenie typu success fee (składa się ze stosunkowo niskiej kwoty należnej za samo prowadzenie sprawy oraz dodatkowej kwoty, płatnej jedynie w przypadku pomyślnego wyniku postępowania).

Udzielamy również jednorazowych porad prawnych. Koszt porady wyceniany jest indywidualnie, w zależności od skomplikowania sprawy, której dotyczy porada. Zazwyczaj koszt ten zamyka się w kwocie pomiędzy 200 - 300 zł.

WIĘCEJ
Prawo cywilne
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (zwłoka dłużnika, zwłoka wierzyciela, żądanie zapłaty kary umownej, żądanie zapłaty odsetek, roszczenia z umów przedwstępnych, wykonanie zastępcze, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, umowne i ustawowe prawo odstąpienia, itp.),
 • przygotowywanie umów cesji,  
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
 • umowy o przeniesienie prawa własności,  sprawy dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności, zarządu rzeczą wspólną, sprawy o immisje, roszczenia o wydanie rzeczy, roszczenia o zaniechanie naruszania własności, rozliczenia pomiędzy właścicielem a samoistnym posiadaczem, roszczenia o przywrócenie naruszonego posiadania, itp.,
 • prowadzenie spraw związanych z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości (przedłużenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, itp.),
 • prowadzenie spraw związanych z prawami rzeczowymi ograniczonymi (spory dotyczące służebności, w szczególności służebności przesyłu, umowy zastawu i zastawu rejestrowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka),
 • reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym,
 • zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.  

Odszkodowania

 • analiza stanów faktycznych i prawnych spraw i przedstawianie Klientom opinii prawnych zawierających ocenę możliwości uzyskania odszkodowania,
 • reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym w kontaktach ze sprawcami szkody,
 • reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym w kontaktach z ubezpieczycielami (postępowanie likwidacyjne),
 • zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w sprawach o odszkodowanie związane ze szkodą na osobie, szkodą na mieniu, szkodą związaną wypadkiem komunikacyjnym, odpowiedzialnością za błędy w sztuce lekarskiej (roszczenie o naprawienie szkody obejmujące wszelkie wynikłe ze szkody koszty, roszczenie o zasądzenie odpowiedniej renty, roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę).

Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym,
 • prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, zabezpieczeniem spadku i działem spadku,
 • prowadzenie spraw o zachowek.
WIĘCEJ
Prawo rodzinne
 • prowadzenie spraw o unieważnienie małżeństwa,
 • prowadzenie spraw o rozwód i separację,
 • prowadzenie spraw dotyczących majątku wspólnego małżonków,
 • prowadzenie spraw o alimenty.
WIĘCEJ
Prawo pracy
 • doradztwo w zakresie nawiązywania, zmiany, rozwiązania stosunku pracy, w tym w zakresie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc prawna w zakresie spraw dotyczących molestowania i mobbingu,
 • sprawy o roszczenia z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe),
 • zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, dotyczących roszczeń ze stosunku pracy.
WIĘCEJ
Prawo handlowe
 • obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego (np. przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, polityk, regulaminów),
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego oraz dokonywaniem zmian danych rejestrowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uchyleniem, stwierdzeniem nieważności albo ustaleniem nieistnienia uchwał organów spółek prawa handlowego.
WIĘCEJ
Prawo własności intelektualnej
 • sporządzanie projektów umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, w tym programów komputerowych,
 • sporządzanie projektów umów mających za przedmiot zaprojektowanie i wdrożenie systemów informatycznych,
 • sporządzanie projektów umów licencyjnych,
 • sporządzanie projektów umów w zakresie hostingu,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich w tym prawa do wizerunku.
WIĘCEJ
Prawo zamówień publicznych
 • przygotowywanie odwołań od niezgodnych z przepisami prawa czynności zamawiających podjętych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • sporządzanie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja przed Sądami Okręgowymi,
 • świadczenie pomocy prawnej na etapie realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.
WIĘCEJ
Prawo administracyjne
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z urzędami administracji publicznej, w szczególności:doradztwo w zakresie zaskarżania decyzji oraz postanowień organów administracji publicznej, aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, aktów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, skarg na bezczynność organów administracji publicznej oraz przewlekłe prowadzenie postępowania,
 • wnoszenie skarg na rozstrzygnięcia organów administracji publicznej do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • zastępowanie Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
WIĘCEJ
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UOKiK w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub praktyk ograniczających konkurencję,
 • sporządzanie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK w zakresie praktyk ograniczających konkurencję lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • sporządzanie pozwów (odpowiedzi na pozwy) o uznanie postanowień za niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne),
 • pomoc prawna przy sporządzaniu reklamacji konsumenckich, w szczególności na gruncie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (niezgodność towaru z umową),
 • opiniowanie postanowień ogólnych warunków umów (regulaminy, cenniki, procedury reklamacyjne) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konsumenckiego,
 • zastępstwo procesowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • prowadzenie spraw dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.
WIĘCEJ
Prawo mieszkaniowe
 • obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego czynszu,
 • prowadzenie spraw związanych z uchyleniem, stwierdzeniem nieważności albo ustaleniem nieistnienia uchwał spółdzielni mieszkaniowych.
WIĘCEJ
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła