STRONA GŁÓWNA
KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
AKTUALNOŚCI
PUBLIKACJE
KONTAKT

Kancelaria

O nas
Zespół

Zespół

Michał Małdziński

- radca prawny, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył  również studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowe Studium Odpowiedzialności Odszkodowawczej prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowe Studium Akademia Spółek prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Kierował działem prawnym jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialnej m.in. za realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej. Świadczył pomoc prawną na rzecz zarówno podmiotów prywatnych jak i publicznych, współpracował m.in. z przedsiębiorcami z branży telekomunikacyjnej, marketingowej i budowlanej, a także Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Brał udział w tworzeniu rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego, w tym nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o działach administracji rządowej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, autorskiego, pracy, administracyjnego i handlowego, w szczególności w problematyce: odszkodowań, ochrony dóbr osobistych, sporów pracowniczych, prawa zobowiązań, ochrony majątkowych praw autorskich, umów IT mających za przedmiot zaprojektowanie i wdrożenie systemów informatycznych, spraw administracyjnych oraz wewnętrznych regulacji korporacyjnych spółek. Jest ekspertem Parlamentarnego Zespołu Do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Reformy Wymiaru Sprawiedliwości.

Kamila Pirogow-Małdzińska

- radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożyła egzamin radcowski. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie studiów i po ich zakończeniu w warszawskich kancelariach prawnych, w latach 2009-2012 związana była z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aktualnie kieruje działem prawnym i doradza jednej z wiodących na polskim rynku firm z branży marketingu internetowego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie spółek, prawie konkurencji oraz zagadnieniach dotyczących prawa reklamy oraz handlu elektronicznego. Posiada doświadczenie w negocjowaniu i sporządzaniu kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży marketingowej i IT, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, prowadzeniu procesów sądowych w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy.

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Michał Małdziński
ELSO - strony internetowe Piła